basis-training Primal Somatic Traumahealing 2018

3 basismodules

takken-boom web

Deze drie basismodules vormen het 1e deel van de training Primal Somatic Traumahealing. Alle traumamodules zijn los te boeken na het volgen van de drie basismodules.

Primal Somatic Traumahealing:

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe inzichten rond het werken met trauma en stress. Wij vinden het belangrijk dat de lichaamsgerichte therapeut, die tevens werkt met de vroege kindertijd en heftige emoties, deze inzichten kan meenemen en integreren in zijn dagelijkse praktijk. Door deze training zal de therapeut meer handvatten in het werken met trauma krijgen. De symptomen zullen herkenbaar worden,  evenals het onderscheid tussen trauma en psychosociale problematiek. In de training zullen theorie en het oefenen van sessies een groot onderdeel vormen. Ook zal er worden gewerkt met demonstraties. De training is ook geschikt voor mensen die veel ervaring met lichaamsgerichte therapie hebben en met mensen werken. We zullen in diverse blokken werken met diverse richtingen en invalshoeken. De docenten hebben verschillende leraren en inspiratiebronnen. Een aantal modules wordt in het engels gegeven.

In de baarmoeder, rond de geboorte en in de eerste levensjaren zijn er tal van situaties die te intensief kunnen zijn voor het kind om mee om te gaan. Deze ervaringen op heel jonge leeftijd hebben een grote impact op de rest van het leven. Het kind is nog niet “klaar”, de hersenen en het zenuwstelsel zijn nog niet volgroeid. Het heeft nog niet de mogelijkheden tot verweer tot zijn beschikking. Het kan nog niet op de juiste manier reageren. Het jonge kind heeft prikkels nodig die aansluiten bij zijn mogelijkheden van prikkelverwerking, de vermogens van het onvolgroeide zenuwstelsel.

In de periode van foetus tot ongeveer het 2e jaar ontstaat de blauwdruk van reactiepatronen waardoor elk systeem in het lichaam beïnvloed wordt. Het lichaam reageert intensief op sterke prikkels. Het jonge zenuwstelsel kan intensieve prikkels niet verwerken en  het herstellend vermogen kan erdoor geblokkeerd worden. De grote hoeveelheid energie die opgeroepen werd om de situatie te overleven, heeft zich in bevroren toestand vastgezet in het zenuwstelsel. Dit heeft een blijvend schokeffect op het organisme. Hierdoor ontstaan traumasymptomen. Traumatische reacties op latere leeftijd hangen daarom vaak samen met ervaringen in de vroege kindertijd.

In deze training werken we met verschillende herkenbare vormen van trauma gekoppeld aan de vroeg ontwikkeling van het kind (Primal). Een ontwikkelingstrauma heeft te maken met de  psychologische problemen die het gevolg zijn van over- en onderprikkeling van het kind tijdens de belangrijke ontwikkelingsfasen, waardoor de hechting verstoord kan raken, mede als gevolg van huiselijke omstandigheden (huiselijk geweld, misbruik, verwaarlozing), of verlies van een dierbare of scheiding van de ouders op zeer jonge leeftijd, door ziektes, operaties of andere ziekenhuis-opnames, vallen, ongelukken etc.

Daarnaast zijn er shocktrauma’s. Deze ontstaan (ook bij volwassenen) als gevolg van een levensbedreigende of overweldigende ervaring, waar niet adequaat op gereageerd kan worden. De ernst van shocktrauma blijkt samen te hangen met een eerder ontwikkelingstrauma.

Het Traumawerk is redelijk nieuw. De impact van trauma op de ontwikkeling van de hersenen en op de groei en tot volwassenheid komen van het kind wordt pas de laatste jaren  onderzocht en onderkend, o.a. door pas recent ontwikkelde apparatuur. Inmiddels zijn er de laatste jaren verschillende benaderingen van traumabehandeling ontwikkeld, zoals door Peter Levine. Een belangrijk gereedschap in zijn werk is het penduleren, dat wil zeggen dat er vanuit het hier en nu en het concrete fysieke gewaar-zijn, (felt sense) stap voor stap het bevattingsvermogen van tot dan toe overspoelende en vaak afgeweerde beelden vergroot wordt, zodat de onverwerkte  ervaringen verwerkt kunnen worden. Daarnaast zijn er andere richtingen die zich ook bezighouden met Trauma, waarin ook andere accenten gelegd worden, bijvoorbeeld op de ontwikkelingsstadia en ego-vaardigheden, of hechtingspatronen.

De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat de effecten van trauma via het lichaam behandeld kunnen worden en dat het vaak niet nodig is om te gebeurtenis zelf te herleven.

Vaak wordt bij het traumawerk het ervaren van sterke prikkels en emoties vermeden. Het uitgangspunt daarbij is dat het uiten van onderdrukte emoties, door de enorme energie die daarbij vrijkomt, hertraumatiserend kan zijn. Als het lichaamsgeheugen contact maakt met onverwerkte ervaringen, kan er emotioneel te veel naar boven komen om als volwassene te kunnen verwerken. Bij Primal Rebirth therapie, en ook bij verschillende andere psychotherapeutische vormen, wordt daarentegen vaak juist wel met sterke emoties gewerkt. In onze benadering is dat van belang omdat dit een toegang kan zijn tot de primaire emoties, en tot een diep ervaren authenticiteit en van daaruit juist tot heling. Met Primal Rebirth therapie kunnen we deze emoties toelaten omdat we werken vanuit een regressief niveau waarbij tegelijkertijd wel contact gehouden wordt met de volwassen vermogens.Tolerantie voor het gewaarworden van diepe emoties kan worden opgebouwd, zodat de capaciteit voor het verwerken van diverse levenservaringen steeds groter wordt.

Wij vinden het belangrijk dat in deze training het beste van beide benaderingen gecombineerd wordt.

Daarbij zal spiritualiteit ook een grote plek hebben. Gegeven bij een traumatische ervaring is dat de persoon zich in reactie op de overprikkeling afsluit voor verbinding met de buitenwereld (shock).  In de spirituele benadering van trauma wordt de potentiële verbinding die er voor ieder kan zijn, aangesproken. De intense, overweldigende ervaringen bij trauma maken ook de weg vrij voor contact met diepere lagen van ons bewustzijn. Juist het overspoeld raken door prikkels en emoties die het menselijke bevattingsvermogen te boven gaan, maakt dat een mens zich overgeleverd voelt. Vanuit de levenskracht wordt dan een beroep gedaan op een innerlijke waarheid die een link maakt met een groter geheel. Het helingsproces van trauma kan een opening zijn naar een spiritueel gewaar zijn. Er zal in de training ruimte zijn voor meditatie, stilte periodes en contact maken met dat wat groter is dan wij.